Klauzula  INFORMACYJNA

 Pacjenta lub Przedstawiciela/ Opiekuna  Ustawowego

Informujemy, że :

1) Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szpital Giżycki Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku , ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie: Pan Marek Czechowski email: iod.outsourcing@gmail.com telefon: 697-781-335

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na  podstawie art. 6 ust.1 lit. b,d i art. 9 ust.2 lit. c, h, i, j RODO.

4) Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług medycznych, ochrona stanu zdrowia , zarządzanie udzielaniem świadczeń medycznych w  Szpital Giżycki Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku , ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko.

4) Dane mogą  być  udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa , a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarła umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacja usług na rzecz administratora w szczególności :laboratorium zewnętrznym , kancelarią prawną , dostawcą oprogramowania , zewnętrznym audytorem, serwisu  sprzętu medycznego .

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U.2017.0.1318) .

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww . celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

Przygotował:

Inspektor Ochrony Danych

01.09.2018r.

Klauzula informacyjna

dla osób objętych  monitoringiem wizyjnym

 

  1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych w systemie monitoringu wizyjnego jest  Szpital Giżycki Sp. z o.o.  ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko

zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres:  ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych , pisząc na adres : iod.outsourcing@gmail.com,

  1. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szpitala Giżyckiego. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  3. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  4. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Poniżej lista miejsc w  szczególności objętych monitoringiem:

hol  przy  barze , hol i korytarze przy byłym SOR-e, Sala Obserwacji na SOR, teren wokół  budynków szpitala  i SOR od strony parkingu i od strony ronda wewnętrznego oraz lądowiska śmigłowców.

  1. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  3. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Opracował:

Inspektor Ochrony Danych

26.03.2019r.

Klauzula informacyjna dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako Rozporządzenie) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   Szpital Giżycki Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku , ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko.

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.outsourcing@gmail.com.

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia oraz celem przetwarzania  Pana/Pani danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych jest bezpieczeństwo i organizacja pracy.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  zgodnie z obowiązującymi przepisami a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Przygotował:

Inspektor Ochrony Danych

01.09.2018r.

 

Klauzula informacyjna dla Pracowników

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako Rozporządzenie) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szpital Giżycki Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku , ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko.

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.outsourcing@gmail.com.

3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r celem przetwarzania  Pana/Pani danych osobowych jest zatrudnianie, bezpieczeństwo i organizacja pracy.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Przygotował:

Inspektor Ochrony Danych

01.09.2018r.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej jako Rozporządzenie) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Szpital Giżycki Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku , ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.outsourcing@gmail.com.

3)  Pani Pana dane przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r   a oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne lub inne podmioty, którym administrator je ujawnia do celów wynikających w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres   rekrutacji , w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przygotował:

Inspektor Ochrony Danych

01.09.2018r.