"Szpital Giżycki" Sp. z o.o.
Logo
sekretariat@zozgiz.pl

Dla pacjenta/kontrahenta

Data utworzenia: 30-05-2018

Klauzula Informacyjna dla Pacjentów/KontrahentówAdministratorem podanych danych osobowych jest:

Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

z siedzibą w Giżycku.

Inspektor ochrony danychANETA ROZWADOWSKA-JACHACZ,

kontakt: listowny na adres administratora ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko, telefoniczny pod nr 602-266-323, e-mail: iodo@zozgiz.pl

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).


Dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych medycznych „Szpitala ” (teleinformatycznych i papierowych) zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych podanymi w art. 5-11 RODO. Dane są przechowywane i archiwizowane zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6.11.2008 r. (tekst jedn. Dz. U. 2017r. poz. 1318), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz. 2069), a także wewnętrznymi uregulowaniami.


Zebrane dane będą przechowywane do chwili zakończenia umowy.


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.


Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie zawartej umowy oraz przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy.

Do pobrania:

Klauzula_informacyjna_dla_pacjentow.pdf


#POLITYKA PRYWATNOŚCI „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Drogi Pacjencie/Kontrahencie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) „Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Giżycku informuje:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji, zwany dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można skontaktować się:
·
pisząc na adres: ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko
· telefonując pod numer: 602-266-323
· za pośrednictwem powołanego przez Administratora Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO)
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Aneta Rozwadowska-Jachacz Dane kontaktowe IODO: e-mail: iodo@zozgiz.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w zbiorach danych medycznych „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji
(teleinformatycznych i papierowych) zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych podanymi w art. 5-11 RODO. Administrator utrzymuje i zapewnia bezpieczeństwo przetwarzanych danych, zarówno systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, jak i papierowej dokumentacji medycznej. Dane są przechowywane i archiwizowane zgodnie z zapisami Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dn. 6.11.2008 r. (tekst jedn. Dz. U. 2017r. poz. 1318), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzoru dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz. 2069), a także wewnętrznymi uregulowaniami „Szpitala Giżuyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji.
4. „Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji pozyskał Pani/Pana dane osobowe w następstwie zarejestrowania się Pani/Pana, jako Pacjenta „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Dane Medyczne).
5. Pani/Pana Dane Medyczne przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. d oraz art.9 ust.2 litery c, h, i, j RODO jedynie w celach niezbędnych do zapewnienia ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w zakresie: diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki, w tym promocji zdrowia oraz ochrony stanu zdrowia i zarządzania udzielanymi usługami medycznymi.
6. W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem ustawowym/opiekunem Pacjenta będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również Pani/Pana dane osobowe – nazwisko i imię, adres zamieszkania, a w szczególnych sytuacjach nr PESEL (np. brak nr PESEL noworodka).
7. W „Szpitalu Giżyckim” Sp. z o.o. w restrukturyzacji, dla zapewnienia bezpieczeństwa, działa oznakowany system monitoringu obejmujący ciągi komunikacyjne. Do danych z systemu mają dostęp wyłącznie pracownicy posiadający stosowne upoważnienie.
8. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny jak i zautomatyzowany z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Szpital nie prowadzi automatycznego profilowania* danych osobowych.
9. Administrator nie udostępnia Pani/Pan danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana Dane Medyczne mogą być udostępniane:

 • instytucjom państwowym zgodnie z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem,

 • podwykonawcom „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji w zakresie świadczenia usług medycznych na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • innym placówkom medycznym w celu zapewnienia Pani/Panu odpowiedniej jakości, ciągłości i kompleksowości opieki zdrowotnej,

 • firmom informatycznym obsługującym i serwisującym systemy teleinformatyczne „Mariusz Mazurek M-Data” zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,

 • firmom serwisującym sprzęt medyczny zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustawowy wymagany dla danych medycznych wyznaczony właściwym przepisem prawa, Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
12. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 •  prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO

 •  prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO

 •  prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO (prawo to nie może pozostawać w sprzeczności z obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi)

 •  prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO

 •  prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.

13. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
14. W przypadku uznania przez Panią/Pana, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
15. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego są realizowane cele opisane w punkcie 5.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


Do pobrania:

POLITYKA_PRYWATNOSCI.pdf