Logo
sekretariat@zozgiz.pl

RPO 2007-2013

Data utworzenia: 07-07-2010

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku przystąpił do realizacji projektu: „Informatyzacja SP ZOZ w Giżycku wraz z uruchomieniem witryny internetowej e-zozgizycko”.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

Oś priorytetowa: 7 - „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

Działanie: 7.2 - „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”

Poddziałanie: 7.2.1 - „Usługi i aplikacje dla obywateli”

Całkowita wartość Projektu: 1 446 604,58 zł.

Kwota dofinansowania: 1 221 812,53 zł.

Wkład własny: 215 614,00 zł.

Celem Projektu jest promowanie wysokiej jakości usług cyfrowych w gospodarce i życiu prywatnym mieszkańców poprzez poprawę jakości i dostępności usług medycznych oferowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku, osiągniętą dzięki informatyzacji placówki oraz powiększenie treści w internecie, którymi będą zainteresowani mieszkańcy regionu.

Opis inwestycji:

W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się wprowadzenie kompleksowej informatyzacji szpitala, czyli zintegrowanie oprogramowania i utworzenie lokalnej sieci komputerowej, obejmującej sferę medyczną i administracyjną oraz stworzenie witryny internetowej. Projekt umożliwi wyposażenie szpitala w stanowiska komputerowe i wysokiej jakości oprogramowanie, dzięki którym będzie możliwe między innymi:

 • skrócenie czasu oczekiwania na wynik badania diagnostycznego,
 • możliwość szybkiej konsultacji medycznej z lekarzami ze szpitali specjalistycznych,
 • skrócenie czasu wypełniania dokumentacji medycznej związanej z pobytem pacjenta w szpitalu,
 • umożliwienie natychmiastowego dostępu do pełnej informacji o stanie pacjenta i przebiegu jego leczenia.

W ramach realizacji Projektu zostanie zakupiony:

1. Sprzęt komputerowy tj.:

 • zestawy komputerowe
 • drukarki
 • skanery
 • serwery
 • serwer internetowy
 • podpisy elektroniczne
 • urządzenie do archiwizacji i zapisu obrazów diagnostycznych

2. Oprogramowanie odpowiednie dla funkcji poszczególnych Oddziałów i komórek organizacyjnych Szpitala.

Projekt zakończono 31.05.2012r.


www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.rpo.warmia.mazury.pl