Logo
sekretariat@zozgiz.pl

MFEOG 2009-2014

Data utworzenia: 12-08-2015
 English version

Tytuł projektu:

Proekologiczne działania „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację

 

umowa nr 8/2015/Wn14/OA-XN-04/D

 

projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

 

www.eeagrants.org

 

Dlaczego projekt jest potrzebny?

 

Projekt jest potrzebny ponieważ w wyniku jego realizacji wykonano:

1.    Instalację oświetlenia energooszczędnego i termomodernizację budynku Oddziału Zakaźnego Szpitala.

2.    Instalację oświetlenia energooszczędnego i modernizację klimatyzacji w jednym pomieszczeniu Budynku Głównego Szpitala.

3.    Instalację oświetlenia energooszczędnego i termomodernizację w budynku Prosektorium.

4.    Wymianę oświetlenia na energooszczędne w budynku Administracyjnym.

5.    Montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji prądu (430 szt. paneli fotowoltaicznych) oraz modernizację kotłowni.

Realizacja projektu w dalszej perspektywie pozytywnie wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a w konsekwencji ograniczy i poprawi stan środowiska naturalnego regionu.

 

Jaki jest główny cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa warunków środowiska naturalnego, a w konsekwencji poprawa warunków życia mieszkańców obszarów objętych projektem.

 

Jakie są planowane osiągnięcia projektu:

1.    Redukcja emisji dwutlenku węgla - 1152,38 mg / rocznie.

2.    Produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 91,42 MWh/rok.

 

Kto skorzysta na realizacji projektu?

Beneficjentami projektu są:

1.    Pacjenci i personel Szpitala.

2.    Mieszkańcy Giżycka i sąsiadujących gmin (Kruklanki, Ryn, Miłki, Wydminy).

 

Całkowita wartość projektu: 2 225 383,73 PLN

Kwota dofinansowania: 1 734 653,82 PLN

Czas realizacji projektu: 01.2015-3.2017Postęp stanu realizacji projektu:


1. Rozpoczęcie realizacji projektu - 1.2015 r.

Opis stanu wyjściowego

Projekt obejmie następujące obiekty Szpitala Giżyckiego sp. z o.o.:

    • Budynek Oddziału Zakaźnego,

    • Budynek Prosektorium,

    • Budynek Główny Szpitala,

    • Budynek Administracyjny.

Potrzeby w poszczególnych obiektach na etapie rozpoczęcia wdrażania projektu:

Budynek Oddziału Zakaźnego – docieplenie ścian, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej na pcv – 76 sztuk, wymiana stolarki drzwiowej na pcv – 6 sztuk, wymiana instalacji c.o. wymiana opraw oświetlenia na LED.

Budynek Prosektorium – docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej na pcv – 11 sztuk, wymiana stolarki drzwiowej na pcv – 4 sztuki, wymiana instalacji c.o, wymiana opraw oświetlenia na LED.

Budynek Główny Szpitala – wymiana opraw oświetlenia na LED, docieplenie wełną szklaną ścian i dachu wewnątrz pomieszczenia do przechowywania zwłok, wymiana systemu klimatyzacji w pomieszczeniu do przechowywania zwłok.

Budynek Administracyjny - wymiana oświetlenia na energooszczędne.

Dokumentacja zdjęciowa


2. Wyłonienie koordynatora projektu – 12.06.2015 r.

3. Wyłonienie Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Użytkowego – 27.08.2015 r.

4. Odebranie Programu Funkcjonalno-Użytkowego – dnia 21.10.2015 r. odebrano od Wykonawcy Firmy SOPLARPOL Polskie Centrum Energii Odnawialnej ukończony Program Funkcjonalno-Użytkowy.

5. Realizacja pierwszej konferencji informacyjnej (konferencja otwierająca projekt) pt: Szpital Giżycko sp. z o.o. - kolejny krok ku środowisku naturalnemu przy udziale funduszy norweskich. 

Opis konferencji: 26.10.2015 odbyła się w sali Biblioteki Szpitala Giżycko sp. z o.o. konferencja pt.: Szpital Giżycko sp. z o.o. – kolejny krok ku środowisku naturalnemu przy udziale funduszy norweskich. Na konferencji byli obecni realizatorzy projektu i przedstawiciele Szpitala Giżycko sp. z o.o., przedstawiciele lokalnych władz, przedsiębiorcy i przedstawiciele szpitali współpracujących ze Szpitalem Giżycko sp. z o.o. Podczas konferencji zaprezentowano rzeczowy i finansowy zakres projektu pt.: Proekologiczne działania „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację. Przedstawiono jego źródła finansowania oraz Grantodawców. Przedstawiono także zagadnienia merytoryczne ściśle związane z zakresem prac przewidzianych w projekcie: problem odpowiedniego doboru metod obniżania niskiej emisji oraz dobre praktyki i wdrożone już projekty w zakresie termomodernizacji i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Dodatkowo podano informację na temat perspektyw w zakresie finansowania przedsięwzięć obejmujących rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu.

Dokumentacja zdjęciowa


Dnia 30.04.2016 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i prac budowlanych w projekcie. Przetarg został rozstrzygnięty 08.06.2016 roku, a 09.06.2016 r. podpisano umowę z wyłonionym, w drodze przetargu nieograniczonego, Generalnym Wykonawcą – firmą RenCraft Sp. z o.o.

 

Dnia 05.08.2016 r. odebrano dokumentację projektową oraz przekazano  Generalnemu Wykonawcy plac budowy.


Postęp prac budowlanych na koniec VIII 2016.
Termomodernizacja i montaż oświetlenia energooszczędnego w budynku Oddziału Zakaźnego  - wykonano ocieplenie przegród budynku - ściany zewnętrzne i stropodach, wymieniono stolarkę okienną PCV (10 szt.), zamontowano grzejniki - 56 szt.  dokonano wymiany rurarzu i montażu głowic termostatycznych do 20 grzejników, zamontowano 106 opraw oświetleniowych. 
Termomodernizacja i montaż oświetlenia energooszczędnego w budynku Prosektorium - zamontowano 7 grzejników.  Zmodernizowano instalację c.w.u. poprzez wymianę rur i cyrkulacji, wykonano próby instalacji. Wymieniono zewnętrzną sieć C.W.U. i c.o. między budynkami Prosektorium i Oddziału Zakaźnego wraz z wykonaniem prób.Konferencja informacyjna nr 2

Dnia 15.11.2016 r. zespół projektowy wziął udział w konferencji dotyczącej zagadnień fotowoltaiki. Konferencja odbyła się w Ełku – tytuł konferencji brzmiał „Fotowoltaika w firmie i samorządzie – proces inwestycyjny krok po kroku”, organizatorem wydarzenia był Prezydent Miasta Ełk. Podczas konferencji Anna Bielska wygłosiła wykład na temat projektu i postępu prac w projekcie.

Dokumentacja zdjęciowa z konferencji.


Odbiór robót budowlanych 15.12.2016 r.

Dnia 15.12.2016 roku Szpital Giżycko sp. z o.o. dokonał odbioru robót budowlanych zrealizowanych w ramach projektu. Prace objęły:

Termomodernizację i montaż oświetlenia energooszczędnego w budynku Oddziału Zakaźnego.

Wykonano następujące prace:

- Ocieplenie przegród budynku (182 m2).

- Ocieplenie przegród budynku (589,33 m2).

- Wymieniono stolarkę okienna (94 szt.)

- Dokonano wymiany stolarki drzwiowej na drewnianą (6 szt.).

- Dokonano modernizacji instalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u) - Wymiana 56 grzejników i 56 termozaworów oraz rur przesyłowych.

- Dokonano wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – (142 szt.) - Wymiana opraw oświetleniowych na LED.

- Dokonano naprawy obróbek blacharskich i pokrycia dachowego.

W ramach kosztów niekwalifikowalnych zrealizowano:

- modernizację instalacji wody zimnej.

- obróbki blacharskie na dachu Oddziału Zakaźnego.


Termomodernizację i montaż oświetlenia energooszczędnego w budynku Prosektorium.

Wykonano następujące prace:

- Dokonano ocieplenia przegród budynku (115 m2).

- Wymieniono stolarkę okienna (11 szt.).

- Dokonano wymiany stolarki drzwiowej na drewnianą (4 szt.).

- Dokonano modernizacji istalacji wewnętrznych (c.o., c.w.u) - Wymiana 7 grzejników i 7 termozaworów).

- Dokonano wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – (22 szt.) - Wymiana opraw oświetleniowych na LED.


Instalację oświetlenia energooszczędnego i termomodernizacja wnętrza pomieszczenia do przechowywania zwłok w Budynku Głównym Szpitala.

Wykonano następujące prace:

- Dokonano wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – (1293 szt.).Wymiana opraw oświetleniowych na LED.

- Dokonano modernizacji instalacji chłodzenia (System chłodzenia w pomieszczeniu do przechowywania zwłok..

- Dokonano ocieplenia przegród budynku (14,12 m2).

Wymianę oświetlenia na energooszczędne w Budynku Administracyjnym.

Wykonano następujące prace:

- Dokonano wymiany oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – (259 szt.).Wymiana opraw oświetleniowych na LED.


Instalację ogniw fotowoltaicznych w Szpitalu w Giżycku (przyłączone do rozdzielni elektrycznej w Budynku Głównym).

Wykonano następujące prace:

- zainstalowano 430 szt. ogniw fotowoltaicznych (107,5 kW).

- Zainstalowano dodatkowy inwerter wraz z akcesoriami.


Odbiór prac budowlanych 15.02.2017

Dnia 15.02.2017 dokonano odbioru prac budowlanych w zakresie modernizacji kotłowni Szpitala Giżyckiego sp. z o.o. W ramach prac dokonano rozbudowy instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej o segment wykorzystania nadwyżek energii uzyskanej z instalacji fotowoltaicznej.


Konferencja kończąca projekt – 17.02.2017

Dnia 17.02.2017 zorganizowano w Restauracji MASOVIA przy ul. Dąbrowskiego 8 w Giżycku konferencję dotycząca podsumowania realizacji projektu pt.:

Proekologiczne działania „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację.

W konferencji udział wzięli pracownicy Szpitala Giżycko sp. z o.o., realizatorzy projektu, przedstawiciele władz wojewódzkich i lokalnych, przedstawiciele innych szpitali, przedstawiciele firm zaangażowanych w realizację projektu.

Dokumentacja zdjęciowa z konferencji,