Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►konkurs Ratownik Medyczny

Data utworzenia: 15-05-2020

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm..)

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w upadłości w Giżycku

 

w zakresie udzielaniu świadczeń zdrowotnych w SOR – kierowca – ratownik medyczny

 

Okres świadczenia usług: 01.07.2020r. - 31.12.2020r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. 87 429-66-10) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”. Formularze ofertowe dostępne są  na stronie www.zozgiz.pl .

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest kierownika Działu ds. Pracowniczych – Emilia Kuprewicz-Hetman (tel. nr 0-87 429 66 10).

 

Oferty należy składać do dnia 29.05.2020r. o godz. 8:00  w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: sekretariat@zozgiz.pl

 

Otwarcie ofert 01.06.2020r., godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                                   

 

 

Giżycko, dn. 15.05.2020r.                                                                         

                                                                                                                                             

                                                                                                            Prokurent-Dyrektor Zarządzający

                                                                                                                         Anita Karnacewicz

szczegolowe_warunki_Ratownik_2020.pdf

formularz_ofertowy_Ratownik_2020.pdf

Umowa_ratownik_2020.pdf