Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Wynik konkursu lekarski - Pediatria

Data utworzenia: 19-03-2019

"Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

 Oferty przyjęte w konkursie ogłoszonym w dniu 19.03.2019r. – Oddział Pediatryczny

  1. ISPL Dominika Wocial

 

Giżycko, 28.03.2019 r.                                                         

Prokurent

Dyrektor Zarządzający

                                                                                    Anita Karnacewicz

                                              

 


OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.)

 

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o.

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w Giżycku

w zakresie usług i opieki lekarskiej :

 

1. w Oddziale pediatrycznym

 

Maksymalny okres świadczenia usług: od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r. / 31.12.2020 r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest   Dyrektor ds. Lecznictwa – tel: 87-429 66 67 40.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie od 19.03.2019r. do dnia  28.03.2019 r., do godz. 10:30 pocztą lub e-mail na adres sekretariat@zozgiz.pl.

Otwarcie ofert – 28.03.2019r. godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.   

 

 

Giżycko, dn.  19.03.2019                                                                               

                                                                                                                                                                          Prokurent

Dyrektor Zarządzający

Anita Karnacewicz      Załączniki:

szczeg.warunki_pediatria_lekarze_-_od_01.04.2019.pdf

formularz_ofertowy_ODDZIALY.pdf