Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Wyniki - Konkurs ratownik medyczny, pielęgniarka i położna

Data utworzenia: 13-09-2018

Wyniki konkursu

Oferty przyjęte w konkursie:

A/ ratownicy medyczni:

1.      Ireneusz Tyszka

2.      Jarosław Szyszko

3.      Barbara Zielińska-Panasik

4.      Emilia Kulbacka

 

B/ pielęgniarki i położne:

1.      Marta Krajewska

2.      Agnieszka Kasperowicz

3.      Katarzyna Anna Jakubczyk

4.      Celina Horodecka

5.      Jolanta Czebotar – położna


- Komisja konkursowa -

 OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 - 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.)

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o.

w zakresie:

1.       ratownictwa medycznego

2.       pielęgniarki i położnej

                 

Okres świadczenia usług: od   01.10.2018 r.  do  31.12.2019 r.

 

                 Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”.

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds. pielęgniarstwa – p. Jadwiga Małgorzata Mistera (tel. nr 87 429 66 06).

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia od dnia 13.09.2018 r. do dnia  20.09.2018 r. do godz. 8:00.

Otwarcie ofert – dnia  20.08.2018 r. o godz. 8:15 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podawania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                      

 Giżycko, dn. 13.09.2018 r.                                                                  

 

 

                                                                                          Z upoważnienia

                                                                                       Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

                                                                                           Małgorzata MisteraZałączniki:

Szczeg_war-_ratown_medycz-_piel-pol-opiek_med__-_od_01.10.2018.pdf

Zal.1_do_szcz.war.-form_ofertowy-_ratownictwo_med_-_od_01.10.2018.pdf

Zal._2_do_szcz.war.-form._ofer.-_piel__pol_-_01.10.2018.pdf