Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs na Dyrektotra ds. Lecznictwa

Data utworzenia: 19-07-2018

Konkurs na stanowisko

Dyrektora ds. Lecznictwa

 

Zarządca w postepowaniu restrukturyzacyjnym SZPITALA GIŻYCKIEGO  SP. Z O.O. w restrukturyzacji zaprasza do uczestnictwa w konkursie na stanowisko

DYREKTORA DS. LECZNICTWA

Warunki uczestnictwa  

1.    Kandydat na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa „SZPITALA GIŻYCKIEGO” Sp. z o.o.   w restrukturyzacji w Giżycku winien spełnić następujące wymagania kwalifikacyjne:

·      posiadać tytuł zawodowy lekarza

·      tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,

·      prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,

·      posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie,

·      pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w placówkach służby zdrowia.

2.    Kandydat na stanowisko dyrektora ds. lecznictwa przedstawi  program organizacji i restrukturyzacji działalności medycznej w szpitalu

 a) Program powinien w punktach zawierać podstawowe tezy, na które kandydat będzie chciał zwrócić szczególną uwagę w trakcie zarządzania w szpitalu, a które pozwolą poprawić kondycję finansową placówki;

     b) Program zostanie oceniony przez komisję konkursową, która zweryfikuje zawartość merytoryczną oraz będzie mogła dopytać kandydata na indywidualnym spotkaniu w dniu 26.07.2018r. w godzinach 12.00- 15:00.

Komisja została powołana w składzie :

·      Agnieszka Biała

·      Dariusz Szmytt

·      Jadwiga Małgorzata Mistera

3.    Dodatkowe wymagania pożądane:

·      znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,

·      znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,

·      umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania dużym zespołem,

·      kreatywność, samodzielność, komunikatywność,

·      zdolności menedżerskie.

4.    Wymagane dokumenty:

·      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z adresem poczty elektronicznej celem poinformowania o czynnościach związanych z postępowaniem konkursowym,

·      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,

·      dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,

·      opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej

·      oświadczenie o:

·      o niekaralności za przewinienia zawodowe oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

·      o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  dyrektora ds. lecznictwa podmiotu leczniczego,

·      o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.) w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte niniejszym konkursem.

Dokumenty przedłożone przez kandydata winny być kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis na kserokopii. Na prośbę Komisji konkursowej lub właściwego podmiotu kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie  do dnia 25.07.2018r. do godziny 13.00 na adres

 

"Szpital Giżycki" Sp. z o.o. w restrukturyzacji   Warszawska 41, 11-500 Giżycko – sekretariat szpitala lub droga mailowa sekretariat@zozgiz.pl

 

 

Spotkanie komisji konkursowej i otwarcie ofert nastąpi 26.07.2018r. o godzinie 13.30.

 

Termin podpisania umowy i rozpoczęcia pracy -  01.08.2018r.

Termin związania z umową : zostanie ustalony na spotkaniu z kandydatami.

 

Wszelkich informacji kandydatom udzieli Dariusz Szmytt  nr telefonu 87 429 66 66.