Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Wyniki - Konkurs - pediatria i neurologia

Data utworzenia: 04-06-2018

Wyniki konkursu

W konkursie zostały przyjęte następujące oferty:


A/ Oddział pediatryczny

1.      Usługi Medyczne lekarz Alena Bolatava

2.      SPL Maria Chojnowska

3.      ISPL Szybutowicz Ewa

4.      Gabinet Lekarski Mazurek Grzegorz

5.      ISPL Katarzyna Radomska

 

B/ Oddział neurologiczny

1.      ISPL Piotr Białasz

2.      ISPL Kolemko-Mielniczek Joanna

3.      ISPL Janusz Prączko

4.      ISPL Mirosława Szewczyk

5.      ISPL Anna Wilczewska

6.      ISPL Jarosław Wajda


 

                                                -Komisja konkursowa-


                                               OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 - 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

 

w zakresie:   usług i opieki lekarskiej  w zakresie pediatrii i neurologii.

Okres świadczenia usług: 01.07.2018r. – 31.12.2018r. lub 01.07.2018r. – 31.12.2019r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest   Dyrektor ds. Lecznictwa – tel: 87-429 66 67 40.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia w terminie od 04.06.2018 r. do dnia  11.06.2018r., do godz. 10:00

Otwarcie ofert – 11.06.2018. godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                  

 

 

Giżycko, dn. 04.06.2018 r.                              

                                                                                   Prokurent

                                                                                           Dariusz Szmytt          


Załaczniki:

Szczeg.warunki_lekarze_-_01.07.2018.pdf

Formularz_ofertowy_ODDZIALY_-_01.07.2018.pdf