Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►konkurs - opiekun medyczny

Data utworzenia: 14-02-2018

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 - 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 poz 160) Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji ogłasza

 

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp z o.o. w restrukturyzacji

 

w zakresie wykonywania czynności:

1. opiekuna medycznego

     

Okres świadczenia usług: od 1 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

                 Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) (form.ofertowy, szczeg.war., wzór umowy) lub na stronie www.zozgiz.pl. (form.ofertowy, szczeg.war.). Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa – mgr Jadwiga Małgorzata Mistera (tel. nr 0-874296606).

Oferty należy składać do 21.02.2018 r. do godziny 9:00 w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub na adres e-mail sekretariat@zozgiz.pl.

Otwarcie ofert – 21.02.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                        

 

 

Giżycko, dn.14.02.2018 r.                                                                               Prokurent

                                                                                                              Dariusz Szmytt       


Załaczniki:

szczegolowe_warunki_-_opiekun_medyczny__-_od_01.03.2018.pdf

Zal.1_do_szcz.war.-formularz_ofertowy-opiekun.pdf