Logo
sekretariat@zozgiz.pl

► Konkurs uzupełniający na usługi lekarskie na neurologii

Data utworzenia: 20-12-2017

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 - 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

 

w zakresie opieki lekarskiej w ramach dyżurów medycznych na oddziale neurologicznym

 

Okres świadczenia usług: 01.01.2018 – 31.12.2018 lub 01.01.2018 – 31.12.2019

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 210 (tel. nr 0-874296612) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pracownik działu ds. pracowniczych – Jolanta Sulewska  (tel. nr 0-874296612).

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia do dnia  22.12.2017r., do godz. 11:30.

Otwarcie ofert – 22.12.2017r., godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                        

  Giżycko, dn. 20.12.2017r.                                                               Prokurent
                                                                                                           Dariusz Szmytt

Załaczniki:
formularz_ofertowy_ODDZIALY.pdf

szczeg.warunki_lekarze_-_01.01.2018.pdf