Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs na opiekę lekarską SOR i NPL

Data utworzenia: 15-12-2017

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 26 i 27  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

 

 

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Giżycku

w zakresie usług i opieki lekarskiej :

 

1. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - SOR

2. nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej -NPL

 

Okres świadczenia usług: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. lub od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest  na stronie www.zozgiz.pl .

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest p.o. kierownika Działu ds. Pracowniczych – Ewa Jakimowicz (tel. nr 0-87 429 66 10).

Oferty należy składać do dnia  19.12.2017 r., do godz. 15:00 (wtorek) w sekretariacie Udzielającego Zamówienia lub drogą elektroniczną (skan oferty + załączników) na adres e-mail: kadry@zozgiz.pl

Otwarcie ofert – 20.12.2017 r., godz. 7:30 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.                                                                                                                        

 

Giżycko, dn. 15.12.2017r                                                                           Prokurent

                                                                                                                    Dariusz Szmytt

Załączniki:

19.12.2017_-szczeg.warunki_lekarze_(_01.01.2018).pdf

formularz_ofertowy_ODDZIALY.pdf

formularz_ofertowy_NPL.pdf