Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Ogłoszenie konkursu - diagnosta laboratoryjny

Data utworzenia: 28-11-2017

W wyniku n/w konkursu została wybrana  oferta:


1. Iwona Janulewicz Przedsiębiorstwo Handlowo-UsługoweOGŁOSZENIE


Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.)


Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp z o.o. w restrukturyzacji

w zakresie:

    1. diagnosta laboratoryjny

Okres świadczenia usług: od 01 01.2018 r. do 31.12.2019 r.


Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”.

Formularz ofertowy dostępny jest na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds. pielęgniarstwa – p. Jadwiga Małgorzata Mistera (tel. nr 87 429 66 06).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Udzielającego Zamówienia do dnia 01.12.2017 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert – dn. 01.12.2017 r. godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.Giżycko, dn. 28.11.2017r.                                                             Dariusz Szmytt

szczegolowe_warunki_-diagnosta_laboratoryjny_od_01.01.2018.pdf

formularz_ofertowy_diagnosta.pdf