Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs ofert - Dyżury med.na oddz. neurologicznym

Data utworzenia: 09-11-2017

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)

Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacjiw zakresie opieki lekarskiej w ramach dyżurów medycznych na oddziale neurologicznym

Okres świadczenia usług minimum 3 miesiąceZe szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać się w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 210 (tel. nr 0-874296612) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest na stronie www.zozgiz.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest pracownik działu ds.pracowniczych – Jolanta Sulewska (tel. nr 0-874296612).

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia do dnia 15.11.2017r., do godz. 11:00.

Otwarcie ofert – 15.11.2017r., godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez 7 dni.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.Giżycko, dn. 09.11.2017r.                                                           Prokurent - Dariusz Szmytt