Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Konkurs ofert - Pielęgniarka, położna-10.10.2017

Data utworzenia: 10-10-2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 26 - 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)

Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

wykonywanych przez:

    1. pielęgniarkę

    2. położną

Okres świadczenia usług : od 01.11.2017r. do 31.01.2018r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny-pielęgniarka, położna”

Formularz ofertowy dostępny jest na stronie www.zozgiz.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Dyrektor ds.pielęgniarstwa – J.Małgorzata Mistera (tel. nr 0-874296606).

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia do dnia 16.10.2017 r., do godz. 11:00.

Otwarcie ofert – 16.10.2017 r., godz. 12:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez tydzień.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Giżycko, dn. 10.10.2017r.                                                               Prokurent - Dariusz Szmytt