Logo
sekretariat@zozgiz.pl

►Ogł.o konkursie ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie ginekologii i położnictwa-13.06.2017r

Data utworzenia: 13-06-2017

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)

Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

na rzecz pacjentów „Szpitala Giżyckiego” Sp. z o.o.

w zakresie usług i opieki lekarskiej z:

    1. ginekologii i położnictwa

Okres świadczenia usług na podstawie umowy zawartej na okres od 01.07.2017r do 31.12.2017r.


Ze szczegółowymi warunkami konkursu, wzorem umowy można zapoznawać w siedzibie Udzielającego Zamówienia w pokoju nr 209 (tel. nr 0-874296610) lub na wewnątrzszpitalnym folderze „Druki i sprawy administracyjne / Konkurs medyczny”

Formularz ofertowy dostępny jest na stronie www.zozgiz.pl - form.ofertowy

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Kierownik Działu ds.Pracowniczych – Mirosława Bieleniewicz (tel. nr 0-874296610).

Oferty należy składać w sekretariacie Udzielającego Zamówienia do dnia 16.06.2017 r., do godz. 10:00.

Otwarcie ofert – 16.06.2017 r., godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu ofert zostaną podane na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będą dostępne przez dwa tygodnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.


Giżycko, dn. 13.06.2017r                                                              Zarządca restrukturyzacyjny - Agnieszka Biała